Post Pic

บทความทางพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
(ประเภทR1-พาสปอร์ตราชการ)

1. เมื่อมติ มส.ผ่านให้ดำเนินการยื่นขอพาสปอร์ตและหนังสือนำวีซ่าจากกระทรวงต่างประเทศ
2. ยื่นขอหนังสือนำจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ “ส่งอีเมล์ถึงดร.จุลสัน ทันอินอาจ แจ้งชื่อ วันที่อนุมัติ เลขที่มติเถรสมาคม แจ้งระยะเวลาที่ไปปฏิบัติศาสนกิจกี่ปี ชื่อที่อยู่วัดที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ ชื่อที่อยู่วัดต้นสังกัดตามหนังสือสุทธิเป็นภาษาอังกฤษ “ชื่อนามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต”หลังจากนั้นก็ค่อยไปรับหนังสือนำที่สำนักพุทธในวันหลัง เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปสำนักพุทธหลายครั้ง”
3. ซื้อรหัส PIN เพื่อใช้ในการนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ซื้อที่ไปรษณีย์ได้ทุกสาขา)
4. กรอกแบบฟอร์ม DS160 ทางอินเตอร์เน็ท “ควรตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จนเรามั่นใจว่าจะไม่แก้ใขอะไรอีก ก็ให้พิมพ์ออกมาไว้เพื่อใช้ยื่นในวันสัมภาษณ์ ควรพิพม์ออกมาให้ชัดเจน บาร์โค้ตไม่แตกเห็นชัดเจน สำหรับรูปถ่ายจะต้องเป็นรูป 2 นิ้ว x 2 นิ้วเต็ม พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ควรให้เห็นใบหน้าประมาณ 50% ของพื้นที่ คือ ให้เห็นหน้าและใบหูชัดๆ นำมาแสกนเป็นไฟล์ไว้ เวลากรอกแบบฟอร์มจะได้โหลดลงในแบบฟอร์มได้เลย”
(หมายเหตุ) ในขั้นตอน Work/Education/Training Information เป็นขั้นตอนของการกรอก ชื่อ ที่อยู่วัดตั้นสังกัดเบอร์โทรศัพท์วัด สถานะของเรา ถัดลงมาจะเป็นคำถาม Were you previously employed? แปลว่า ก่อนหน้านี้คุณเคยทำงานใหม? คือถ้าก่อนบวชเราเคยทำงานควรกรอกลายละเอียดด้วย ตรงนี้เจ้าหน้าที่ถามผมว่าทำถึง 5 ปีใหม ของผมไม่ถึง 5 ปี เขาเลยไม่ถามรายละเอียดต่อ และคำถามต่อมา Have you attended any educational institutions at a secondary level or above? แปลว่า คุณจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่านั้นใหม? ตรงนี้ให้ใส่รายละเอียดการศึกษาของเรา ให้ใส่เป็นวุฒิเดียวกันกับวุฒิที่เรายื่นแจ้งขอ I129 (ตรงนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารเป็นคนแนะนำว่า ต้องกรอกรายละเอียดนี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของ DS160)
5. นัดหมายวันสัมภาษณ์
“เมื่อเรากรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์ม DS160 เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เข้าไปยังที่อยู่เว็บไซค์ : http://thailand.us-visaservices.com
- จากหน้าหลักให้คลิกที่ ”ข้อมูลวีซ่าและการนัดหมาย”
- อ่านและยอมรับในเงื่อนไขในหน้า “ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด” แล้วคลิกยอมรับ
- ใส่ข้อมูลตามช่องที่กำหนดเพื่อส้างบัญชีส่วนตัวของท่านในหน้า “สร้างชื่อผู้เข้าใหม่”
(ท่านต้องจดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้ เพราะ 1 PIN จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวครั้งเดียวกับการสร้างบัญชีชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านที่ท่านสร้างขึ้น)
- ใส่เลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ(PIN) 15 หลักบนใบเสร็จรับเงินในช่อง “ฉันได้ชื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ”
- คลิก “ส่ง” แล้วทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนดต่อไป
*โปรดทราบ : เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ให้คลิกที่ “ถ้าท่านมีชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านอยู่แล้วกรุณาเข้าสู่ระบบที่นี่” ในหน้า สร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่ หรือคลิกปุ่ม “ตกลงเข้าสู่ระบบจากหน้าหลัก แล้วเว็บไซต์จะนำท่านไปหน้าที่ใส่แต่ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่ต้องใส่รหัส PIN อีกแล้วเนื่องจากรหัสดังกล่าวถูกใช้ในการสร้างบัญชีข้อมูลส่วนตัวของท่านในฐานข้อมูลไปแล้ว
- เมื่อได้วันนัดหมายแล้วให้พิมพ์หน้ายืนยันการนัดหมาย เก็บไว้วันสัมภาษณ์
- จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์ แจ้งเป็นประเภท R ประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯ เก็บใบเสร็จไว้ยื่นวันสัมภาษณ์
6. เอกสารที่ใช้ยื่นในวันสัมภาษณ์
- ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเภท R ประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯ)
- พาสปอร์ต
- หนังสือสุทธิ
- รูปถ่าย 2ใบ
- หน้าหนังสือยืนยันการนัดหมาย
- หน้าหนังสือแบบฟอร์ม DS160
- สำเนาฟอร์ม I129
- หนังสือนำสำนักพุทธ (ตัวจริง)
- หนังสือนำกระทรวงต่างประเทศ (ตัวจริง)
- สำเนาจดทะเบียนวัดและใบภาษีวัดที่สหรัฐฯ
7.การสัมภาษณ์
เมื่อถึงกำหนดวันสัมภาษณ์ควรไปให้ถึงก่อนเวลานัดประมาณ 30-60 นาที สำหรับพระไม่ต้องไปยืนต่อแถวรอ ให้รออยู่บริเวณด้านหน้า ประมาณเวลา 06.30-07.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่สองคนออกมาแยกแถวผู้นัดสัมภาษณ์เป็นสองแถวคือ แถวที่นัด 07.00 น. และแถวที่นัด 08.00 น. ช่วงนี้เราสามารถยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดู ถ้าตารางนัดและรูปถ่ายจากนั้นเราก็จะได้รับบัตรผ่านและได้เข้าไปโดยไม่ต้องรอนานโดยมีขั้นตอนมีดังนี้
1. เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องฝากเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ไว้โดยปิดเครื่องพร้อมบัตรประจำตัวของเรา เจ้าหน้าที่จะให้กุญแจเรามา นำเอกสารและย่ามหรือกระเป๋าวางใส่ตระกร้าเพื่อผ่านเครื่องแสกน ตัวเราก็เดินผ่านเครื่องแสกน จากนั้นจะต้องตรวจจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยเครื่องแสกนมือ ผ่านแล้วรับเอกสารออกไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2. ตรงไปยังเจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสาร เมื่อถึงคิวเราส่งเอกสารที่เตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจและเรียงเอกสารให้เราและให้กรอกชื่อที่อยู่ของเราที่จะให้ส่งพาสปอร์ตกลับไปให้เรา
3. รับเอกสารคืน ไปยังจุดตรวจเอกสารและสัมภาษณ์เบื้องต้นซึ่งจะมี 3 ช่องโดยเรียง 1;2;3 ช่องใหนว่างก็ยื่นเอกสารได้เลย ในขั้นตอนนี้เราจะโดนถามจากเจ้าหน้าที่เช่น
- ไปทำอะไร (ควรตอบว่าไปปฏิบัติศาสนกิจ เพราะคำตอบนี้จะครอบคุมทั้งหมด)
- กรอกวีซ่าเองหรือไม่มีใครช่วยกรอกหรือไม่
- เคยขอวีซ่าสหรัฐฯหรือไม่
- ในรอบห้าปีเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่า ถ้าเคยไป ประเทศใด
- ไปกี่คน
- เดินทางวันที่เท่าไร
- ไปนานเท่าไร
- ไปรัฐใด
- ขอวีซ่าประเภทใด และให้บอกฉายา เป็นภาษาอังกฤษ ตรงจุดนี้ควรฟังคำถามให้ชัดเจน ตอบให้ตรงคำถาม เพราะที่เขาถามนั้นก็มาจากข้อมูลของเราที่เรากรอกใน DS160 นั้นเอง ไม่ต้องตื่นเต้น (สำหรับของผมเองจากคำถามข้างต้นผมยังโดนถามเพิ่มอีก เนื่องจากใน DS160 ผมไม่ได้กรอกรายละเอียดส่วนนี้คือเรื่องก่อนบวชเคยทำงานมาก่อนหรือไม่ ทำตอนปี พ.ศ.อะไร ทำถึง 5 ปี หรือเปล่า การศึกษาสูงสุดระดับใด สาขาอะไร สถาบันใด) จากนั้นก็พิมพ์รายนิ้วมือโดยแสกนผ่านเครื่องให้ทำตามเจ้าหน้าที่บอกเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนั้งรอข้างในต่อไป ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะเอาเอกสารเราไปตรวจ I129 ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วแต่กรณีเป็นรายๆ ไปไม่แน่นอน
4. เมื่อถูกเรียกสัมภาษณ์จะถูกถามคำถามเดิมก็ให้เราตอบเหมือนเดิม เมื่อสัมภาษณ์ผ่านแล้ว เราอาจต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท R1 อีก 15 เหรียญสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่จะให้พาสปอร์ตและตั๋วสีขาวแก่เราเพื่อไปจ่ายค่าธรรมเนียมด้านนอก
5. กลับออกมาด้านนอก ตรงที่เราจัดเรียงเอกสาร ด้านตรงกันข้ามจะมีทางเดินไปยังห้องที่จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม หรือถ้าไม่แน่ใจให้ถามเจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารก็ได้ว่าอยู่จุดใด เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จกับพาสปอร์ตกลับเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรงจุดที่เราสัมภาษณ์
6. กลับออกมาจ่ายค่าซองไปรษณีย์ จำนวน 75 บาท จ่าหน้าซองและส่งคืนซองให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
7. กลับออกไปรับของที่ฝากไว้ กลับวัดหาอะไรอร่อยๆ ที่วัดฉัน ด้วยความสบายใจ ไม่เกินสามวันก็ได้รับพาสปอร์ตวีซ่า เตรียมตัวเดินทาง โชคดี
โดย พระอาจารย์สมโพธ โชนอนุ PHRA SOMPODH CHONANU

พุทธสุภาษิต

มโนปุพฺพงฺคม ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกํว วหโต ปทํ.
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ สำเร็จด้วยใจ หากชนมีใจรายแล้ว กล่าวอยู่ก็ดี กระทำก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะทุจริตทั้ง ๓ ประการนั้น ประดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำธุระไปอยู่ฉะนั้น.

ติดต่อเรา

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
Phone: +66 87910666
Email: admin@siambhikkhus.org